Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktilise kursuse käigus saab osaleja ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest.
Toimumise aeg: 12.11.2018 - 09.12.2018
Maht: 39.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 68 €

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • VARJE TIPP (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: AIVAR HIIO, aivar.hiio@hitsa.ee
Õpisündmuse veebilink: https://koolitus.hitsa.ee/training/...
Toimumise koht
URL: http://moodle.hitsa.ee
Lisainfo: Kursus on 100% e-kursus. Kursusel osalejatel peab eelnevalt olema loodud kasutajakonto HITSA Moodles http://moodle.hitsa.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Oskab luua hindamismudeleid õppeprotsessi haldamiseks ja hindamiseks. Õpitulemused lähtuvalt ISTE õpetajate digipädevuse standardist:
2.3. kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid.
2.4. annavad õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis, lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standarditest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parandamisel.

Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht.
Üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid, haridustehnoloogid ja teised haridusspetsialistid
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpetada, kuidas kasutada hindamismudeleid toetades seeläbi väljundipõhist ja kujundavat hindamist õppeprotsessis.
Sisu:

Tegemist on praktilise kursusega, mille käigus saab osaleja ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest, erinevatest hindamismudelite keskkondadest, nende kasutamise metoodikast ning tehnilistest võimalustest. Hindamismudelid keskenduvad teadlikule õppimisele aidates õppijal näha, kus ta hetkel on ja kuhu peab liikuma, et jõuda soovitud eesmärgini. Kasutades õppetöös hindamismudeleid, saab õpetaja toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist.

Õpisündmuse teemad:

- Mõistete õpiväljund, hindamine (sh kujundav), hindamismeetod, hindamiskriteerium, hindekriteerium ja hindamismudel lahti mõtestamine ning näidete toomine ja seoste loomine.
- Hindamismudelite keskkondadega tutvumine ja nende praktiline kasutamine.
- Hindamismudelite loomine, jagamine ja täiendamine.
- Hindamiskriteeriumite ja hindekriteeriumite sõnastamine hindamismudelis.
- Sõnastatud hindamismudelite analüüs.

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Oskab luua kasutajakontosid ja orienteeruda Interneti keskkondades. Kasuks tuleb varasem kogemus õppijana Moodle keskkonnas.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbituks kui kõik praktilised ülesanded on täidetud. Igal nädalal tuleb sooritada vähemalt üks praktiline ülesanne, mis tuleb esitada ettenähtud ajavahemikul.

Lõpudokument: Tunnistus
Link materjalidele: http://www.e-ope.ee/repositoorium/o...
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Märksõnad: hindamine, hindamismeetodid, õpiväljundid, hindamiskriteeriumid, hindamismudelid
Väljatöötaja: HITSA,Pärnumaa Kutsehariduskeskus,Varje Tipp

Tagasi kalendrisse